Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. BuggedBrain; De eenmanszaak BuggedBrain, Van Kerckhovenstraat 8/102, 2800 Mechelen, België, met ondernemingsnummer BE0640.684.604.
1.2. Klant; Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie BuggedBrain een overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
1.3. Voorwaarden; Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.
1.4. Website; De website van BuggedBrain: www.buggedbrain.com en aanverwante subsites. De contactgegevens (adres, e-mail adres) van BuggedBrain zijn te vinden op deze website.

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en diensten verstrekt door BuggedBrain.
2.2. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
2.3. In geval van nietigheid van enige bepaling van de Voorwaarden zal BuggedBrain een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.
2.4. Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien in de bestelbon anders vermeld, behoudens andersluidend schriftelijk beding, verwijzend naar deze bepaling, ondertekend in naam van BuggedBrain.
2.5. BuggedBrain is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door mededeling van wijzigingen aan de Klant treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de Voorwaarden. Wijzigingen worden schriftelijk per e-mail ter kennis van de Klant gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Klant niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de Klant binnen één maand na dagtekening van de bekenmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden, vormt dat een grond voor opzegging van de overeenkomst door de Klant.
2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Artikel 3: Communicatie

3.1. Iedere communicatie tussen BuggedBrain en de Klant geschiedt per post of per e-mail. De door BuggedBrain opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.
3.2. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de geadresseerde daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen ten gevolge van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van de e-mailbox van de Klant, is dit te allen tijde voor risico van de Klant. Evenmin is BuggedBrain aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste informatieverschaffing door de Klant.
3.3. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige Klant, mag BuggedBrain ervan uitgaan dat de Klant met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, voor zover het niet reeds een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Artikel 4: Offertes en Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Iedere aanbieding of offerte van BuggedBrain is vrijblijvend, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Tenzij de offerte een andere geldigheidsduur bevat, heeft iedere offerte door BuggedBrain aan de Klant overgemaakt een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Een aanbieding gedaan via de website van BuggedBrain geldt niet als offerte, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
4.2. Een overeenkomst tussen de Klant en BuggedBrain komt tot stand door acceptatie van de offerte van BuggedBrain door de Klant, hetzij door het tekenen en terugzenden van de offerte per post, fax, of mail, hetzij door de schriftelijke bevestiging vanwege de Klant, per post of per fax of mail, hetzij door een bestelling via een bestelformulier op de website van BuggedBrain.
De overeenkomst, welke wordt gevormd door de door de Klant goedgekeurde offerte of bestelformulier, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, aangevuld met bijzondere voorwaarden (waar van toepassing), biedt de volledige weergave van de afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. De Klant erkent dat de afspraken die vervat zijn in dergelijke overeenkomst het integrale akkoord uitmaken tussen partijen, en alle voorgaande mondelinge en schriftelijke voorstellen en/of afspraken aangaande het voorwerp van de overeenkomst doet vervangen.
4.3. Alle gegevens en informatie die door BuggedBrain aan de Klant worden meegedeeld (zoals, maar niet beperkt tot, offertes, technische beschrijvingen, ontwerpen, studies en tekeningen) wordt geacht confidentieel te zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding opgenomen op de drager van dergelijke gegevens of informatie.
4.4. De Klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Daar een domeinnaam, hostingdiensten of ontwikkeling op maat worden gemaakt, heeft de Klant geen recht op een wettelijke verzakingstermijn, cfr Artikel 80, §4, 2° van de wet betreffende handelspraktijken.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Alle namens BuggedBrain gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in Euro’s, exclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies tenzij anders is vermeld.
5.2. Prijzen aangaande dienstverlening hebben betrekking op diensten die worden geleverd op normale werkdagen (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen), tussen 8.30 uur en 18.00 uur; voor prestaties die buiten deze dagen of uren dienen te worden geleverd, zijn hogere prijzen van kracht.
5.3. BuggedBrain behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Zij zal de Klant hiervan tenminste één maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden per e-mail in kennis stellen. Indien de Klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om binnen veertien dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post of via e-mail te ontbinden tegen de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

Artikel 6: Verplichtingen van BuggedBrain

6.1. De diensten die BuggedBrain levert zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van de diensten zal BuggedBrain steeds de gangbare professionele standaarden hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek.
6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen met verwijzing naar deze bepaling, zijn alle door BuggedBrain aangegeven uitvoeringstermijnen indicatief en niet verbindend. Indien BuggedBrain haar diensten niet binnen de aangegeven termijnen levert, kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch is de Klant in dergelijk geval gerechtigd om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten.
Indien de laattijdige uitvoering of verzaking van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de Klant en/of haar aangestelden, zoals door het niet of te laat aanleveren of goedkeuren van teksten, ontwerpen, illustraties, databases, selectiecriteria, scripts of andere gegevens in om het eender welke vorm of formaat, behoudt BuggedBrain zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de Klant ook bij onvolledige levering van diensten of producten onverlet blijft.
6.3. Bepaalde werkzaamheden kunnen door BuggedBrain aan derden worden uitbesteed, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van BuggedBrain uitsluit of een rechtstreekse overeenkomst doet ontstaan tussen de Klant en dergelijke onderaannemer.

Artikel 7: Verplichtingen van de Klant

7.1. De geleverde producten en diensten van BuggedBrain mogen uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten, het leveren van diensten of het maken van uitingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat BuggedBrain geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het handelen van de Klant op het internet en vrijwaart BuggedBrain voor enig strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk gevolg hiervan.
7.2. De Klant zal zich meer in het bijzonder onthouden van:
(i) het verrichten van enige handeling in of het adverteren voor gelijk welke illegale activiteit die de rechten van BuggedBrain of een derde partij zou kunnen schenden;
(ii) het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van materiaal dat betrekking heeft op pornografie, obsceniteit, discriminatie, haat, of gelijk welk ander materiaal waarvan het bezit en/of de ter beschikking stelling aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging;
(iii) het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van enig materiaal, met inbegrip van teksten, boodschappen, data, afbeeldingen, muziek, beeldmateriaal, computerprogramma’s en/of databanken die het (intellectueel) eigendomsrecht van anderen schendt
(iv) het verzamelen, verwerken, bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) inzoverre deze informatie lasterend of onterend is en/of de handeling strijdig is met de wetgeving aangaande de bescherming en/of verwerking van persoonsgegevens;
(v) het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de infrastructuur van en/of beheerd door BuggedBrain voor het versturen van internet junk mail (zoals, maar niet beperkt tot, spam, flames, mail bombs, …);
(vi) het verrichten van handelingen die bestraft worden of kunnen bestraft worden op basis van de wetgeving aangaande computercriminaliteit, alsook het ter beschikking stellen van computerprogramma’s of andere hulpmiddelen die in dit verband kunnen worden gebruikt.
7.3. BuggedBrain is ten allen tijde gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen en/of samen te werken met gerechtelijke instanties wanneer het misbruik van onze diensten, domeinen in ons beheer of ons netwerk betreft, zonder dat zij de verplichting heeft om de Klant hiervan voorafgaand in kennis te stellen. Klachten over illegaal of oneigenlijk gebruik kunnen ons schriftelijk of per e-mail (abuse@buggedbrain.com) gemeld worden.
BuggedBrain behoudt zich dan ook het recht voor om de nodige informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens van de Klant of diens aangestelden, te verstrekken aan de bevoegde overheidsinstanties wanneer zij in kennis wordt gesteld van het feit dat de Klant met behulp van de door BuggedBrain geleverde diensten potentieel illegale handelingen verricht.
7.4. De Klant dient er voor in te staan dat zijn contactgegevens in het klantenbestand correct zijn. Indien hieraan niet is voldaan kan BuggedBrain besluiten de klantenaccount af te sluiten of domeinen te de-activeren. Een correct en actief email-adres is onontbeerlijk in de samenwerking, aangezien zowat alle communicatie via deze weg verloopt.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan geschreven protest binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum, worden de factuur, alsook de erin omschreven producten en diensten, geacht onherroepelijk aanvaard te zijn.
Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, dan is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot betaling van een verwijlinterest van 1% per maand, elke beginnende maand voor een volledige tellend.
8.2. Andere lopende overeenkomsten kunnen door BuggedBrain, na ingebrekestelling worden vernietigd of opgeschort. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Klant en worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de Klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert. Bij de hernieuwing van de set-up van wegens wanbetaling onderbroken internetdiensten wordt een vergoeding van EUR 14,95 per domein aangerekend. Betalingen van de Klant aan BuggedBrain worden op het totale invorderbare saldo afgeboekt in de volgorde kosten, rente en vervolgens de facturen in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste facturen.
8.3. BuggedBrain behoudt zich het recht voor om de Klant de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Betwisting van de modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de Klant onverlet. Alle internet-gerelateerde diensten worden gefactureerd vooraleer de diensten worden aangevangen.

Artikel 9: Duur en Beëindiging van de overeenkomst

9.1. Indien één van beide partijen op een ernstige wijze verzaakt aan de verbintenissen aangegaan in deze overeenkomst, kan de andere partij deze overeenkomst per aangetekend en gemotiveerd schrijven beëindigen zonder dat een opzeggingstermijn in acht moet worden genomen en onverminderd het recht van de partij die geen tekortkoming beging, een schadevergoeding te eisen. Onder ernstige tekortkoming wordt onder andere verstaan het niet respecteren van een of meerdere verplichtingen zoals opgesomd in de algemene voorwaarden of specifieke overeenkomst met als gevolg dat zelfs een tijdelijke voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijze onmogelijk is.
9.2. Voor de toepassing van dit artikel worden onder meer als ernstige tekortkomingen beschouwd:
(i) het feit dat BuggedBrain binnen 10 werkdagen na het versturen van een schriftelijke ingebrekestelling per post of mail naar de Klant geen betaling heeft ontvangen van de verschuldigde vergoeding;
(ii) het feit dat de Klant zich schuldig maakt aan praktijken krachtens Artikel 7.

Artikel 10: Lopende diensten opzeggen

10.1. De Klant kan ten allen tijde zijn lopende diensten opzeggen via het controle paneel. Opgezegde diensten blijven beschikbaar tot de vermelde einddatum.

Artikel 11: Klachten betreffende de Dienstverlening en Aansprakelijkheid van BuggedBrain

11.1. Alle klachten betreffende de uitvoering van de dienst door BuggedBrain moeten binnen de twee dagen na de kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft aan BuggedBrain worden meegedeeld.
11.2. BuggedBrain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, met inbegrip van rechtstreekse en onrechtstreekse schade, winst- en omzetderving, behoudens in geval een zware of opzettelijke fout vanwege BuggedBrain bewezen wordt. In elk geval is de aansprakelijkheid van BuggedBrain beperkt tot het herstellen of vergoeden (naar keuze van BuggedBrain) van de rechtstreeks door de Klant geleden schade die redelijkerwijze voorzienbaar was op het ogenblik waarop het schade verwekkend feit zich heeft voorgedaan, en dit voor maximaal het totale bedrag van de vergoedingen die de Klant tijdens het vorige kalenderjaar aan BuggedBrain heeft betaald voor de prestaties die het voorwerp uitmaken van de klacht van de Klant, met een maximum van EUR 1250.
11.3. In geen enkel geval zal BuggedBrain de Klant vrijwaren of instaan voor de vergoeding van enige schade en/of kosten die door de Klant worden opgelopen indien deze:
(i) geheel of gedeeltelijk werden veroorzaakt door een fout van de Klant. Zo zal meer bepaald de Klant niet gerechtigd zijn op een vergoeding voor schade die het gevolg is van een beschadiging of slechte werking van de door BuggedBrain geplaatste hard- en software die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werd door een behandeling door de Klant van die hard- en software, die abnormaal is of niet beantwoordt aan de redelijke gebruiksnormen noch aan de instructies van BuggedBrain.
(ii) ontstaan is naar aanleiding van een krachtens Artikel 7 van deze algemene voorwaarden verboden handeling;
(iii) veroorzaakt werd door overmacht, toeval, een onoverwinnelijke onwetendheid of door de beperkingen die volgen uit de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de dienstverlening. Voor de toepassing van dit artikel worden fouten van derden beschouwd als overmacht.

Artikel 12: Algemene bepalingen

12.1. Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar overeenkomst met BuggedBrain geheel of gedeeltelijk over te dragen.
12.2. BuggedBrain heeft het recht de bedrijfsnaam van de Klant en/of een beschrijving van de aan de Klant geleverde diensten als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.